Tiêu dùng

Vì sao chiều rộng lốp ô tô kết thúc bằng số 5?